Høyere utdanning

Etter flere år med nedgang, øker antallet avlagte doktorgrader

Den nye utgaven av informasjonsbladet Doktorgrader i tall, som primært henter data fra NIFUs doktorgradsregister, rapporterer at det ble avlagt 817 doktorgrader ved norske universiteter og høgskoler vårsemesteret 2017. Sammenlignet med første halvår 2016 er det en økning på  12 prosent.
Det er jevn fordeling mellom kjønnene og en stabil andel utenlandske statsborgere.
Universitetet i Oslo er fortsatt den institusjonen som tildeler flest doktorgrader, fulgt av NTNU.
Les Doktorgrader i tall 2017:2

Figur som viser kjønnsfordeling doktorgrader
Utviklingen i kjønnsfordelingen i norske doktorgrader gir et dramatisk bilde av økt likestilling i Norge. Kilde: NIFU

Per Koch, Forskningspolitikk