Forskning

Betydelig omfang av FoU rettet mot bioøkonomi

NIFUs kartlegging for 2015 av FoU-ressursene innen de tre tematiske områdene bioteknologi, landbruk og mat og marin og havbruk viser at disse områdene til sammen sto for en femtedel av Norges totale FoU-utgifter. Marin FoU og havbruk og bioteknologisk FoU utgjorde omtrent åtte prosent hver, mens landbruks- og matrelatert FoU utgjorde fire prosent av samlet nasjonal FoU-innsats.

SVERRE SØYLAND UBISCH, SENIORRÅDGIVER, NIFU
sverre.soyland.ubisch@nifu.no

Totalt ble det for 2015 rapportert 4,9 milliarder kroner til marin FoU og havbruksforskning i Norge. Samme år ble 4,8 milliarder brukt til bioteknologisk FoU, og 2,4 milliarder gikk til landbruks- og matrelatert FoU. Innen marin og havbruk er instituttsektoren største sektor, tett etterfulgt av næringslivet. Marin og havbruk utgjør et sentralt område i instituttsektoren, der det står for 16 prosent av de samlede FoU-ressursene. I universitets- og høgskolesektoren utgjorde dette området om lag fem prosent av sektorens samlede FoU-ressurser. Bioteknologi er derimot et stort område innenfor universitets- og høgskolesektoren, der det utgjør om lag 14 prosent av de samlede FoU-ressursene, mens området står for en liten andel (seks prosent) av ressursene i instituttsektoren. Innen landbruk og mat er næringslivet den største sektoren relativt sett, etterfulgt av instituttsektoren, mens ressursbruken på dette området er liten i universitets- og høgskolesektoren.

I perioden 2013–2015 økte ressursbruken i marin og havbruk med 11 prosent årlig målt i faste priser. Det aller meste av veksten fant sted i næringslivet. Realveksten i bioteknologi i samme periode var på nesten ni prosent årlig – mest innen instituttsektoren og næringslivet. Landbruk og mat har i perioden 2007–2015 hatt en årlig realvekst på 2,4 prosent; her har hele veksten vært i næringslivet.

Forskningspolitikk 2-2017_fig. 28