Forskning

Amerikanske CDC ber de ansatte unngå ord som "forskningsbasert" og "kunnskapsbasert"

Det amerikanske Senteret for kontroll og forebygging av sykdommer (CDC) har fått mye pepper for rapporter om at direktoratet nå forbyr bruk av ord som kunnskapsbasert (evidence-based), forskningsbasert (science-based), mangfold (diversity), rettighet (entitlement), foster (fetus), sårbar (vulnerable) og transkjønnet (transgender).

Skepsisen til klimaforskernes resultatet viser en ny politisk vilje til å ignorere forskningsresultater i den politiske debatten (Jupiter Images)
Skepsisen til klimaforskernes resultatet viser en ny politisk vilje til å ignorere forskningsresultater i den politiske debatten (Jupiter Images)

Av Per Koch, Forskningspolitikk

Det var analytikere som jobber i CDC som rapporterte fra et internt møte i CDC til Washington Post.

De fortalte avisen at de hadde blitt gitt alternative formuleringer for noen av begrepene. I stedet for forskningsbasert og kunnskapsbasert kunne de skrive at «CDC baserer sine anbefalinger på vitenskap og som tar hensyn til sosiale verdier og ønsker» («CDC bases its recommendations on science in consideration with community standards and wishes»).

Flere CDC-ledere har bekreftet overfor Washington Post at listen eksisterer.

Budsjett-taktisk?

Det synes å være uenighet om den nye politikken er et resultat av press fra noen høyere opp i Trump-administrasjonen eller et forsøk fra CDCs side å sikre fortsatt finansiering ved å unngå  å provosere folk i den samme administrasjonen ved å la være å  bruke disse ordene i budsjett-dokumenter. 

Det siste er sannsynlig, men en annen ekstern forsker har fortalt Washington Post at ansatte i CDC også har blitt bedt om å unngå termen health equity i alle presentasjoner, ikke bare i budsjett-dokumenter. I følge WHO betyr «helse kapital» at alle skal ha like muligheter til å oppnå sitt fulle «helse-potensiale»

Det amerikanske helsedepartementet sier at det vil fortsatt vil bruke den beste forskningen tilgjengelig til å forbedre amerikanernes helse, men de har ikke eksplisitt benektet at listen med bannlyste ord finnes. Alt tyder derfor på at den gjør det.

Reflekterer verdier

I en tid med økt vitenskapsskepsis på den amerikanske høyresiden gir forbudet mot ord som «forskningsbasert»  mening.

Frykten for det «multikulturelle» samfunnet forklarer hvorfor man vil unngå begreper som mangfold og transkjønnet, mens forbudet mot bruk av ordet «foster» sannsynligvis skyldes abort-kanpen.

Det er ikke noe nytt at forskning blir brukte (eller misbrukt) i en politisk kontekst. Det har vi mange eksempler på også i Norge.

Begrepsbruk reflekterer også ofte den virkelighetsforståelsen som ligger bak policy-forslagene som fremmes.

Det er interessant å se hvordan språkbruken til EU-kommisjonen beveger seg i en helt annen retning enn den amerikanske administrasjonens. I EU er termer som social inkludering (social inclusion), redusert ulikhet (reduced inequality), og likeverd for LHBT-mennesker (LGBTI equality) ofte brukt, mens CDC synes å ville unngå termer som signaliserer likeverd og inkludering av marginaliserte grupper.

Fra en forsknings- og innovasjonspolitikk synsvinkel er det mest alvorlige ved den amerikanske utviklingen at begreper som «forskningsbasert» og «kunnskapsbasert» blir oppfattet som så ubehagelige  at de må unngås.

Uansvarlig

Det problematiske her er ikke at folk stiller seg kritiske til forskere og vitenskapelige funn. Det ligger i vitenskapens natur at man skal være kritisk og krevende og vitenskapshistorien er full av eksempler på feilaktig og utdatert forskning.

Det problematiske her er at vi står overfor en politisk kultur som synes å mene det er greit at man ignorere brede, kunnskapsbaserte, prosesser helt når de synes å underminere ens egne politiske holdninger.

Når det store flertallet av forskere som arbeider med klima mener klimaendringene er virkelige og menneskeskapte, er det er politisk risikosport å ignorere dem. Selv om det bare er en 20% sjanse for at klimaendringene er virkelige, vil det å ikke ta muligheten på alvor være som å spille russisk rulett med menneskehetens fremtid.  Ikke desto mindre har det amerikanske Miljøverndirektoratet (US Environmental Protection Agency) slettet en lang rekke referanser til klimaendringene på sitt nettsted.

Det amerikanske miløverndirektoratets hjemmeside har ikke lenger en egen temaside for klimaendringene.
Det amerikanske miløverndirektoratets hjemmeside har ikke lenger en egen temaside for klimaendringene, men de har en for veggdyr.

Det nye sannhetsbegrepet

Republikaneren New Gingrich ga et godt eksempel på den nye forståelsen av «sannhet» i et intervju med CNN i fjor. CNN-reporteren brukte FBIs forskningsbaserte statistikk til å dokumentere at den amerikanske kriminaliteten er for nedadgående.

Gingricht argumenterte for at så lenge at folk føler at kriminaliteten øker så er dette sant:

«As a political candidate I will go with how people feel, and I will let you go with the theoreticians.»

Forskningen («teoretikerne») er med dette fratatt enhver definisjonsmakt. Folks følelser er alt som gjelder — i hvert fall så lenge disse hjelper politikerne til å nå de mål de har satt seg.

Det er vanskelig å komme lenger bort fra opplysningstidens og vitenskapens idealer om en åpen og kunnskapsbasert debatt. De verdiene er, som kjent, nært beslektet med demokratiets idealer om en åpen debatt og ideen om at fakta betyr noe.

AAAS, The American Association for the Advancement of Science, har gitt følgende kommentar til forbudet:
Tweet fra AAAS der de kaller forslaget latterlig.
Se også: